הנחיות בנושא התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי

הנה הנחיות בנושא התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי כפי שפורסמו על ידי רשויות המדינה על מנת להסדיר את תחום ההתקנה של עמדות הטעינה לרכבים חשמליים
תוכן עניינים

לתיאום התקנה:

הנחיות בנושא התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי כוללות כמה וכמה פרסומים, הנחיות והוראות שפורסמו על ידי מספר גורמים ממשלתיים ורשותיים.

ההנחיות האלה שעוסקות בנושא של התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי, נועדו להסדיר את כל ענייני התקינה וענייני הבטיחות והרישוי של מתקינים ושל נהלי ההתקנה של עמדות טעינה.

במידה והמידע שמופיע כאן בנוגע להנחיות בנושא התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי אינו תואם לעדכונים האחרונים שפורסמו על ידי המוסדות השונים – יש לסמוך על הפרסומים של המוסדות המורשים.

להלן הנחיות בנושא התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי, כפי שפורסמו על ידי הרשויות:

הנחיות בנושא טעינת רכב חשמלי

(א) טעינת רכב חשמלי תבוצע באמצעות מערכת טעינה בלבד;
(ב) טעינת רכבים במקום ציבורי תתבצע באמצעות עמדת טעינה בלבד;
(ג) במקום שאינו ציבורי ניתן להשתמש בהתקן טעינה בהתאם לאמור בתקנה 9;
(ד) לנקודת החיבור במערכת טעינה לא יחובר יותר מרכב אחד בכל זמן נתון;
(ה) בטעינת רכב חשמלי השימוש בכבל מאריך אסור;
(ו) אבזרים במערכת הטעינה יהיו בהתאם לתקן החל עליהם, לפי העניין, ובכפוף למפורט בתקנות אלו;
(ז) באחריות בעל עמדת הטעינה, מחזיקה או מפעילה לשמור את תכניות עמדת הטעינה, לרבות התוואי הסופי של תשתית החשמל הטמונה בקרקע, ציון מיקום עמדת הטעינה, לוח וארון חשמל, הסתעפויות וכדומה, בכדי לאפשר איתור התשתיות בעתיד.

הנחיות בנושא תכנון, התקנת ותחזוקת מערכת טעינה

תכנון, התקנה, תחזוקה וכל עבודת חשמל אחרת עבור מערכת טעינה תבוצע בידי בעל רישיון חשמלאי מתאים לגודל המיתקן, אך לא פחות מבעל רישיון חשמלאי מוסמך, לפי הוראות תקנות החשמל (רישיונות), התשמ"ה – 1985.

הנחיות בנושא התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי

(א) עמדת טעינה תקובע על משטח יציב, לרבות: מבנה, קיר או עמוד;
(ב) התקן טעינה יונח או יותקן בזמן הטעינה על משטח יציב, לרבות: מבנה, קירו או עמוד.

הנחיות בנושא הזנת עמדת טעינה או התקן

(א) מערכת טעינה תוזן על-ידי מעגל סופי בלעדי המיועד להזנה של המערכת;
(ב) מעגל סופי לטעינה יהא עשוי מכבל בלבד, וכניסת הכבל לעמדת הטעינה תתבצע באמצעות התקן מבודד ייעודי;
(ג) מעגל סופי לטעינה יהא מוגן באמצעות מפסק אוטומטי או מפסק אוטומטי זעיר;
(ד) מעגל סופי לטעינה מחוץ למבנה יהא בהתקנה סמויה בלבד.

הנחיות בנושא הגנה מפני חישמול

(א) נקודת חיבור בזרם חילופין תוגן באמצעות מפסק מגן בלעדי מדגם A לפי ת"י 61008-1 או ת"י 61009-1, המופעל בזרם דלף העולה על 0.03 אמפר;
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) במערכת טעינה המצוידת בבית תקע או במחבר לרכב חשמלי לפי ת"י 62196, ושאינה כוללת הגנה מתאימה מפני זליגת זרם ישר, יותקן אחד מאלה:
(1) מפסק מגן מדגם B לפי IEC 62423;
(2) מפסק מגן מדגם A, יחד עם התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר המתאים לתקן IEC 62955;
(3) מפסק מגן מדגם F לפי IEC 62423, יחד עם התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר המתאים לתקן IEC 62955.
(ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לעיל לא יחולו כאשר מערכת טעינה מוגנת בפני חישמול באמצעות זינה צפה או הפרד מגן;
(ד) עמדת טעינה המותקנת במקום סכנה מוגברת תוגן, בנוסף למפורט בתקנה 6(א) – (ב), באמצעות אמצעי הגנה המתאים לתנאי המקום;
(ה) נעשה שימוש באיפוס כאמצעי הגנה, יש לוודא שעמדת הטעינה מצויה בתחום השפעת הארקת היסוד של המתקן החשמלי המזין או שבוצעה השוואת פוטנציאלים מקומית, בהתאם להוראות תקנות החשמל.

הנחיות בנושא כבל הטעינה

(א) טעינה תבוצע באמצעות כבל המחבר בין עמדת הטעינה או התקן הטעינה לרכב החשמלי בלבד;
(ב) למען הסר ספק, תקנת משנה (א) אינה חלה על שיטות טעינה אלחוטיות ואין תכליתה לאסור אותן;
(ג) הכבל יהיה מסוג המתאים לתנאי מקום ההתקנה של עמדת הטעינה או לשימוש בהתקן הטעינה. אורכו של הכבל לא יעלה על 8 מטרים;
(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), הותקנה עמדת טעינה הכוללת מערכת ניהול כבילה, אורכו של הכבל יכול לעלות על 8 מטרים אך לא יעלה על 10 מטרים.

הנחיות בנושא מחבר לרכב חשמלי ובית תקע של עמדת טעינה

(א) במקום ציבורי, עמדת טעינה בזרם חילופין (מצב פעולה 3 – MODE 3) תכלול בית תקע או מחבר לרכב חשמלי מטיפוס 2 Type 2)) לפי ת"י 62196 ות"י 61851;
(ב) במקום שאינו ציבורי, מחבר לרכב חשמלי או בית תקע של עמדת טעינה בזרם חילופין יהיה מטיפוס 1 או 2 ( Type 1או Type 2);
(ג) מחבר לרכב חשמלי או בית תקע בעמדת טעינה בזרם ישר (מצב פעולה 4 – MODE 4) יעמדו יהיו לפי ת"י 62196 ות"י 61851.

הנחיות בנושא תקע ובית תקע בהתקן טעינה

(א) תקע של התקן טעינה יעמוד בדרישות ת"י 60309 וזרם הטעינה בו לא יעלה על 16 אמפר בחד פזי;
(ב) שימוש בהתקן טעינה שהתקע שלו אינו עונה על הדרישות ת"י 60309 ייעשה כמפורט להלן:
(1) משך טעינה לא יעלה על שעתיים רצופות;
(2) זרם הטעינה לא יעלה על 10 אמפר בחד פזי;
(3) בית תקע המותקן מחוץ למבנה אשר בו משתמשים לשם טעינת רכב החשמלי באמצעות התקן הטעינה יהא בעל דרגת הגנה 44 IP לפחות, דרישה זו תתקיים כאשר התקע שלוף וכאשר התקע נמצא בתוך בית התקע.

הנחיות בנושא ציוד מערכת הטעינה

10. (א) עמדת הטעינה או התקן הטעינה יצוידו באמצעים המאפשרים את הפעולות שלהלן:
(1) בדיקת רציפות ההארקה בין עמדת הטעינה או התקן הטעינה לרכב החשמלי וניתוק הטעינה בהיעדר רציפות;
(2) ניתוק אספקת החשמל לרכב החשמלי במקרה של ליקוי במערכת ההארקה;
(3) ניתוק אספקת החשמל לרכב החשמלי בעת שליפת התקע מבית התקע במהלך הטעינה;
(4) זינת רכב חשמלי בלבד;
(5) הימצאות מתח בבית התקע של עמדת הטעינה או התקן הטעינה או בתקע של כבל שהינו חלק בלתי נפרד מעמדת הטעינה או התקן הטעינה, רק כאשר רכב חשמלי מחובר למערכת הטעינה;
(6) הגבלת זרם הטעינה בהתאם להוראות תקנות החשמל (העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד 1000 וולט), התשע"ד – 2014;
(7) מניעת מעבר של אותות בקרה המועברים באמצעות מוליך ההארקה אל מערכת ההארקה של מתקן המזין.
(ב) נקודת החיבור בעמדת הטעינה שבשטח ציבורי תוגן מפני מתחי יתר.
(ג) ציוד במערכת טעינה יהיה מוגן נגד נזק או פגיעה מכנית על ידי אחד או יותר מאלה:
(1) התקנת הציוד במקום המבטיח מניעת הנזק על ידי כל גורם הצפוי מראש;
(2) התקנת הגנה מכאנית נאותה המונעת פגיעה או נזק לציוד;
(3) שימוש בציוד בעל דרגת הגנה IK08 לפחות.
(ד) בנוסף לאמור בתקנת משנה (ג), ציוד של מערכת הטעינה המותקנת מחוץ למבנה יהיה בעלי דרגת הגנה 44 IP לפחות, דרישה זו תתקיים כאשר התקע שלוף וכאשר התקע נמצא בתוך בית התקע.
(ה) במערכת הטעינה המותקנת בתוך מבנה, הציוד יהיה בעלי דרגת הגנה IP המתאימה למקום ההתקנה.

הנחיות בנושא בדיקת מערכת הטעינה

(א) מערכת טעינה תיבדק בידי בעל רישיון חשמלאי בודק לפני הפעלתה הראשונה ולאחר ביצוע כל שינוי יסודי בה.
(ב) בנוסף לאמור בתקנת משנה (א), מערכת טעינה תיבדק בידי בעל רישיון חשמלאי מתאים לפי הצורך ולפחות אחת לשש שנים.
(ג) מפסקי מגן של מערכת הטעינה, למעט מפסק מגן המהווה חלק אינטגרלי מעמדת הטעינה וכולל מנגנון שמבצע בדיקות בתדירות קרובה יותר, ייבדקו בהתאם לטבלה להלן:

תדירות הבדיקהתיאור הבדיקההכשרת הבודקתוצאת הבדיקה הרצויה
אחת לשישה חודשים לפחותבדיקה על ידי לחיצה על לחיץ הבדיקהעל אף האמור בתקנה 3, רשאי גם אדם שאינו בעל רישיון חשמלאי לבצע זאתניתוק באספקת (זינה) החשמל לאחר לחיצה
אחת לשלוש שנים לפחותבדיקה באמצעות מכשיר בדיקה למפסק מגןחשמלאי בעל רישיון חשמלאי מעשי לפחותערך זרם הפעלת המפסק, זמן התגובה, מתח מגע תקינים לפי נתונים של המפסק

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), מפסק מגן המשמש כהגנה בלעדית, כמפורט בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט), התשנ"א-1991, ייבדק באמצעות מכשיר בדיקה אחת לשנה על ידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות;
(ה) באחריות בעל מערכת הטעינה, מחזיקה או מפעילה לשמור את תוצאות הבדיקות ולתקן את הליקויים, באם יימצאו, ללא דיחוי;

הנחיות בנושא אחריות

חובה המוטלת לפי תקנות אלה יראו אותה כמוטלת על מתכנן המיתקן, על מתקינו, על בעליו, על מחזיקו, על מפעילו או על בודקו, לפי העניין, והוא אם אין כוונה אחרת משתמעת.

אלה הנחיות בנושא התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי שפורסמו על ידי המוסדות הרשמיים. כאמור לעיל, במידה ויש הבדל בין הכתוב כאן לבין הפרסומים הרשמיים של הרשויות השונות – יש לפעול לפי הפרסומים הרשמיים של המדינה בכל הנוגע להנחיות בנושא התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי.

למסמכים נוספים:

הנחיות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי (19.11.19)

הנחיות בנושא התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי

טופס בדיקה של מערכת הטעינה

הצהרת היצרן

לתיאום התקנה:

לתיאום התקנה: